Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395  АВ 416818 09.07.2008 18.08.2010
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Інформація про ІСІ 
Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*  Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ  Дата укладання договору на управління активами ІСІ*  Вид ІСІ  Тип ІСІ  Термін дії ІСІ** 
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007   пайовий  закритий строковий диверсифікований  03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Таблиця 2
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн 4 602 735,40 4 245 327,85
(оцінна вартість) 
2 Зобов'язання фонду, грн  14 907,98 13 880,84
3 Вартість чистих активів фонду, грн 4 587 827,42 4 231 447,01
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 803 4 804
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 1 621 1 621
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 621 1 621
4.1.2  нерезидентів;     
4.2  б) фізичних осіб, 3 182 3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 182 3 183
4.2.2  нерезидентів     
5 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)  955,20 880,82
6 Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
N з/п  Вид цінних паперів  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***  Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера  Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00020909 540 1 000,00 540 000,00 522 574,20 12,31 0,03
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 380 1 000,00 380 000,00 338 139,20 7,97 1,27
3 Облігації місцевих позик 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 38 1 000,00 38 000,00 33 812,89 0,80 0,08
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4 Акції 05768898  Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 25 000,00 0,59 0,07
5 Акції 01386326  Мостобуд ВАТ UA1000271007 100 10,00 1 000,00 30 000,00 0,71 0,02
6 Акції 00165712  Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 70 000 0,01 700,00 42 000,00 0,99 0,06
7 Акції 00196204  Укрграфіт ВАТ UA0801201106 20 000 3,35 67 000,00 5 600,00 0,13 0,03
8 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 15 000 0,25 3 750,00 5 700,00 0,13  
9 Акції 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ  UA0100041005 2 500 0,25 625,00 12 500,00 0,29 0,01
10 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 9 000 0,25 2 250,00 19 800,00 0,47  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
11 Облігації підприємств 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 290 1 000,00 290 000,00 238 873,00 5,63 0,58
12 Облігації підприємств 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 142 360,89 3,35 0,42
13 Облігації підприємств 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 280 1 000,00 280 000,00 285 339,60 6,72 0,56
Векселі (по кожному емітенту)
14 Векселі 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ   1 227 500,00 227 500,00 228 000,00 5,37 17,29
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 2 165 825,00 1 929 699,78 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 2 165 825,00 1 929 699,78 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п  Найменування об'єкта нерухомого майна  Місцезнаходження об'єкта нерухомості  Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х   Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
N з/п  Сума грошових коштів (грн.)  Назва банку  МФО банку  Дохід за депозитним рахунком (%)  Термін зберігання  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
у гривнях  в іноземній валюті  вклади у гривнях  вклади в іноземній валюті  дата початку зберігання  дата закінчення зберігання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 100 000,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970   16,00       2,36
2 251,26   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012           0,01
3 537 200,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970   16,00       12,65
4 207,02   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735           0,01
5 611,99   ВАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001           0,01
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735           0,02
Разом:  639 270,27 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
N з/п  Назва банку  МФО банку  Вид банківського металу  Кількість банківського металу (унція)  Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х 
5. Перелік інших інвестицій
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1 2 3 4
1 система клієнт-банк Інтеграл  190,01  
Разом:  Х  190,01 Х
6. Дебіторська заборгованість 
N з/п  Дебіторська заборгованість  Дата виникнення дебіторської заборгованості  Планова дата погашення дебіторської заборгованості  Чиста реалізаційна вартість (грн)  Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора  найменування дебітора  предмет заборгованості 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 30.09.2009 170 000,00 170 000,00 0 4,00
2 9807862 ВАТ "КРЕДОБАНК" Грошові кошти 25.06.2009 03.07.2009 182000,00 182000,00 0 4,29
3 31115794 ТОВ "БАЗІС ПОІНТ" Цінні папери 19.03.2009 31.07.2010 612 274,00 612 274,00 0 14,42
4 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 05.06.2009 31.07.2010 450 000,00 450 000,00 0 10,60
5 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 17.03.2009 31.07.2010 200 000,00 200 000,00 0 4,71
6 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90 0 0,20
7 24917996 МФС Інше 12.06.2009 30.07.2009 462,99 462,99 0 0,01
8 2855504159 Кот В. М. Інше 17.01.2008 03.05.2017 92,88 92,88 0 0
9 26502957 Донецька міська Рада Облігації місцевих позик іменні процентні В Нараховані, але не сплачені відсотки 30.06.2009 11.07.2010 5 256,80 5 256,80 0 0,12
10 32167106 ПАНТЕК-виробнТОВ Векселі Прості Нараховані, але не сплачені відсотки 30.06.2009 30.06.2009 47 704,22 47 704,22 0 1,12
Разом:  Х Х Х Х Х 1676167,79 1676167,79 0 Х
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Керівник зберігача  Некрасова Ірина Петрівна
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.