Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 грудня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн   351 180,75        
Зобов`язання фонду, грн   11 230,10        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)   339 950,65        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць   3 332        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб,            
у т.ч.        
- резидентів            
- нерезидентів            
б) фізичних осіб,   3 332        
у т.ч.        
- резидентів   3 332        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)   102,03        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 грудня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 60 60 000,00 68 612,18  
2 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ UA519411125A Облігації підприємств 60 60 000,00 65 704,99  
РАЗОМ:   Х Х 120 120 000,00 134 317,17  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 грудня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик            
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів            
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції            
7 Облігації 120 000,00 134 317,17        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери            
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 120 000,00 134 317,17        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 120 000,00 134 317,17        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 120 000,00 134 317,17        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 120 000,00 134 317,17        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.