Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Подовження розрахунків
Зміна початку розрахунків
Повідомлення про розрахунки
Повідомлення про ліквідацію
Ліквідація фонду
Заявка на викуп
Ліквідаційна звітність
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк», Повідомлення про розрахунки

Повідомлення про розрахунки

з учасниками ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"у зв'язку з ліквідацією Фонду

 

Ліквідаційна комісія ПІФ "АНТИБАНК" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі - Фонд) повідомляє, учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (надалі - Повідомлення).

1. Повне найменування компанії з управління активами (КУА): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код за ЄДРПОУ 33540395. 

2. Повне найменування Фонду: ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код за ЄДРІСІ 231641.

3. Дата та причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 03.05.2017 р. у зв'язку із закінченням строку діяльності Фонду (рішення загальних зборів учасників КУА від 03 травня 2017 року, протокол №03052017/1).

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування цього Повідомлення. Заявки оформлюються у відповідності до додатку 5 (для фізичних осіб) або додатку 6 (для юридичних осіб) "Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування", затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р. Строк прийняття заявок на викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у випадку, якщо усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення встановленого строку.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, розпочинаються не пізніше 01.08.2017 р. та тривають 120 (сто двадцять) календарних днів. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію, а саме на 03.05.2017 р. Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) – паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), документ, який підтверджує відкриття рахунку у банківській установі; представник учасника Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно на підставі укладених договорів на викуп цінних паперів Фонду, грошовим  коштами, шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазначений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду. Ліквідаційна комісія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних паперів Фонду.

Черговість здійснення виплат: в першу чергу вносяться обов'язкові платежі до державного бюджету України; в другу чергу задовольняються вимоги кредиторів КУА Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду; у третю чергу здійснюються виплати учасникам Фонду пропорційно до кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм належать. Розподіл коштів кожної наступної черги здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:

У разі якщо не всі учасники Фонду подали заявки на викуп у встановленому порядку і не уклали договори на викуп цінних паперів Фонду або якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп, звернулися для отримання розрахунку, здійснюється депонування невиплачених грошових коштів. Депонування коштів здійснюється шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду з установою банку з подальшим перерахуванням на цей рахунок належної такому власнику суми грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Сума грошових коштів, що депонується, дорівнює вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів під час розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати депонованих коштів.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення про зміни:

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА).

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати початку таких розрахунків в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА).

8. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачається.

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: місцезнаходження Ліквідаційної комісії – м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх; тел. (044) 490-51-85 (з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00). Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду – адреси банківських установ у яких відкриті банківські рахунки учасників Фонду.  

 

Голова Ліквідаційної комісії Петренко Ірина Володимирівна

Анонси
Новини