Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Відкритий фонд акцій «Надбання», Про фонд

    РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

 • Найменування – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Надбання» ТОВ «КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент»;
 • Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №1036 від 22 квітня 2008 року;
 • Код ЄДРІСІ: 2111036;
 • Термін діяльності Фонду – безстроковий.

Цінні папери Фонду:

 • Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 500 000 (п’ятсот тисяч) штук;
 • Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату: 100 (сто) гривень;
 • Мінімальна сума придбання сертифікатів Фонду – 1 000 (одна тисяча) гривень;
 • Тип інвестиційних сертифікатів: іменні;
 • Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна;
 • Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 7 липня 2008 року; 
 • Загальна сума випуску інвестиційних сертификатів Фонду - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривен.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності фонду є надання можливості інвесторам, які бажають контролювати доходність своїх вкладень завдяки високій ліквідності інвестиційних сертифікатів фонду, вкладати незначні кошти на ринку акцій та користуватись високим рівнем диверсифікації портфеля фонду. Сертифікати фонду забезпечують високий рівень доходності інвестицій клієнтів при високому рівні ризику.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

 • Акції, а отже і сертифікати фонду акцій, в довгостроковій перспективі страхують своїх власників від інфляції;
 • При цьому акції емітентів-експортерів, яких в структурі фонду буде 80%, страхують і від девальвації гривні;
 • Структура портфеля фонду повністю прозора. Це дозволяє інвесторам робити виважені висновки про співвідношення «ризик-дохідність» за своїм вкладенням;
 • Портфель акцій фонду сформований з ліквідних акцій, що дозволяє оперативно і з мінімальними втратами реагувати на рух капіталу у фонді. Фонд не містить проблемних активів.

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Фонд акцій, стратегія ризикова. Частка в акціях при наповненні портфелю може перебувати в діапазоні 60-85%. За рахунок зростання цін питома вага може короткочасно досягати 85-90%.

   СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ 

Ринковий стан та очікування Гроші на біржі Гроші на депозиті Акції
Перед падінням 5% 35% 60%
На падінні 10% 20% 70%
Перед зростанням 5% 15% 80%
Оптимальна структура на зростанні 0% 15% 85%

   ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ НА ЗРОСТАННІ

   ВКЛАДЕННЯ У СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

 • Інвесторам, схильним до розумного ризику, які хочуть інвестувати в ринок акцій і завжди мати можливість повернути свої гроші;
 • Будь-яким інвесторам, які не сприймають думку про недоступність вкладів до певного терміну;
 • Будь-яким вкладникам, які хочуть в довгостроковій перспективі застрахуватися від знецінення національної грошової одиниці;
 • Інвесторам, які побоюються вкладів на депозит в банки в силу можливого обмеження ліквідності з боку державних регуляторів;
 • Інвесторам, які готові використовувати високу ліквідність сертифікатів для гри на ціні входу і виходу;
 • Інвесторам, які хочуть максимально диверсифікувати свої ризикові вкладення в різних портфелях;
 • Будь-яким інвесторам, які не в змозі самостійно кваліфіковано керувати портфелем через термінал в системі Інтернет-трейдингу, або користуватися послугами брокера. 

   КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ СЕРТИФІКАТІВ

 • Купівля - будь-який робочий день з 10.00 до 17.00;
 • Продаж - будь-який робочий день з 10.00 до 16.00. 

Склад пакета документів необхідних приватній особі для купівлі / продажу цінних паперів:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. 

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА

 Комісійні агента під час розміщення, на які збільшується ціна інвестиційних сертифікатів:

 • 1% - загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду дорівнює або перевищує 10 000 гривень;
 • 2%, але не менше 50 грн. - Загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду менше 10 000 гривень. 

Комісійні агента під час викупу, на які зменшується вартість інвестиційних сертифікатів:

 • Термін інвестування до 3 місяців - 2%;
 • Термін інвестування понад 3 місяців - 1%. 

Винагорода Компанії з управління активами Фонду

3% на рік від вартості чистих активів Фонду. 

Інші витрати

Послуги зберігача, депозитарія, аудитора, незалежного оцінювача майна, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, інші витрати - фактично здійснені витрати, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Витрати, які не оплачуються за рахунок Фонду, і витрати, що перевищують встановлений регламентом розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

 Завантажити презентацію Фонда

  ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Депозитарій

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г

Незалежний оцінювач майна

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ»
Код за ЄДРПОУ: 23444389
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького, буд.172, офіс 1014
Строк дії Сертифіката Фонду Державного майна України № 579/16 від 29.07.2016 р. : з 29.07.2016 р. до 29.07.2019 р.

Компанія з управління активами

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

Зберігач

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Код за ЄДРПОУ: 20034231
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 необмежений

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 необмежений

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Код за ЄДРПОУ: 20071290
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 18/7
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 р. до 25.02.2021 р.

Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 02.03.2018р. до 25.02.2021р.

Торговець цінними паперами, послугами якого Компанія користується при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1
Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензії: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дилерської діяльності, номер і дата  прийняття  рішення: №874 від 19.08.2016р., строк дії ліцензій необмежений

Анонси
Новини