Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Інтервальний фонд «Паритет», Про фонд

   РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

 • Найменування - Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд  "Паритет"  ТОВ "КУА "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент".
 • Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №562 від 18 січня 2007 року .
 • Код ЄДРІСІ: 221562 .
 • Термін діяльності Фонду - безстроковий.

Цінні папери Фонду:

 • Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 50 000 штук .
 • Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката: 1 000 (одна тисяча) гривень.
 • Тип інвестиційних сертифікатів: іменні.
 • Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
 • Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 06 березня 2007 року.
 • Статутний фонд: 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності фонду є надання можливості інвесторам, що мають довгострокові цілі заощадження коштів, зберегти їх купівельну спроможність та отримати капітальний прибуток. Сертифікати фонду забезпечують збалансований рівень ризику та доходності для інвесторів.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

 • Основна частина активів фонду складається з депозитів та облігацій. Разом з тим, завдяки частині активів фонду в акціях, інвестори отримують дохідність, що перевищує дохідність фінансових активів.
 • Структура портфеля фонду повністю прозора. Це дає змогу інвесторам з більшою впевненістю розміщувати свої кошти.
 • Акції в портфель підібрані по фундаментальним критеріям, що забезпечить максимальну дохідність  по позиціях в довгостроковій перспективі.
 • Фонд має мінімальний з можливих інтервалів для викупів сертифікатів (3 місяці).
 • Портфель акцій фонду абсолютно ліквідний. За весь час функціонування фонд жодного разу не припиняв виплати інвесторам.

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Збалансована стратегія за типами фінансових інструментів. Частка акцій при наповненні портфеля може перебувати в діапазоні 30-50%. Наявність облігацій та банківських депозитів в фонді послужить захистом, що компенсує негативні тенденції на фондовому ринку в моменти різких коливань.

   СТРУКТУРА АКТИВІВ

Ринковий стан та очікування Активні гороші Строковий депозит Облігації Акції
Перед падінням 0% 45% 25% 30%
На падінні 5% 35% 20% 40%
Перед зростанням 5% 30% 20% 45%
Оптимальна структура на зростанні 0% 30% 20% 50%

   ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ НА ЗРОСТАННІ

   ВКЛАДЕННЯ У СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

 • Інвесторам, які бажають зробити довгострокові вкладення в прибуткові інструменти і не бажають постійно відслідковувати стан кон'юнктури ринку.
 • Інвесторам, які бажають зробити довгострокові накопичення до пенсії, навчання дітей, покупку квартири або заміського будинку.
 • Будь-яким вкладникам, які бажають в довгостроковій перспективі застрахуватися від знецінення національної грошової одиниці.
 • Інвесторам, які побоюються вкладів на депозит у банки в силу можливого обмеження ліквідності з боку державних регуляторів.
 • Будь-яким вкладникам, які не сприймають думку про недоступність вкладень у закритих фондах.Не схильним до ризику інвесторам, які надто емоційно і з підвищеним побоюванням ставляться до корекцій фондового ринку.

   КУПІЛЯ ТА ПРОДАЖ СЕРТИФІКАТІВ

 • Купівля - будь-який робочий день з 10.00 до 17.00;
 • Продаж - щоквартально, 10 та 11 березня / червня / вересня / грудня.

Склад пакета документів необхідних фізичній особі для купівлі / продажу цінних паперів:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА

Комісійні під час розміщення, на які збільшується ціна інвестиційних сертифікатів:

 • 1% - загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду дорівнює або перевищує 10 000 гривень;
 • 2% - загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду менше 10 000 гривень.

Комісійні під час викупу, на які зменшується вартість інвестиційних сертифікатів:

 • 1% - інвестор володіє інвестиційними сертифікатами менше одного року;
 • 1 (одна) гривня за весь пакет - інвестор володіє інвестиційними сертифікатами більше одного року.

Винагорода Компанії з управління активами Фонду

3% на рік від вартості чистих активів Фонду.

Інші витрати

Послуги зберігача, депозитарія, аудитора, незалежного оцінювача майна, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, інші витрати - фактично здійснені витрати, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Витрати, які не оплачуються за рахунок Фонду, і витрати, що перевищують встановлений регламентом розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Депозитарій

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г

Незалежний оцінювач майна

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ»
Код за ЄДРПОУ: 23444389
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького, буд.172, офіс 1014
Строк дії Сертифіката Фонду Державного майна України № 579/16 від 29.07.2016 р. : з 29.07.2016 р. до 29.07.2019 р.

Компанія з управління активами

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

Зберігач

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Код за ЄДРПОУ: 20034231
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 необмежений

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 необмежений

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Код за ЄДРПОУ: 20071290
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 18/7
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 р. до 25.02.2021 р.

Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 02.03.2018р. до 25.02.2021р.

Торговець цінними паперами, послугами якого Компанія користується при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1
Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензії: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дилерської діяльності, номер і дата  прийняття  рішення: №874 від 19.08.2016р., строк дії ліцензій необмежений

Анонси
Новини