Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Інвестору - початківцю
Що таке інститути спільного інвестування
Що таке КУА
Класифікація інвестиційних фондів
Переваги інвестиційних фондів
Як обрати інвестиційний фонд
Що є доходом інвестора
Особливості оподаткування
Принципи успішного інвестування
Глосарій
Наші лектори
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наш агент
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Глосарій

   Агент з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування -
торговець цінними паперами, який отримав у належному порядку ліцензію для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів. Діє в інтересах емітента на основі договору з компанією з управління активами.

   Активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

   Акціонерне товариство - товариство, що має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями лише майном товариства.

   Акція - цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частки прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

   Андеррайтинг - розміщення ( підписка, продаж ) цінних паперів продавцем цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

   Біржа ПФТС (Перша фондова торговельна система) –  що є відкритим добровільним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами, депозитарну діяльність зберігача та діяльність з управління цінними паперами. Асоціація здійснює свою діяльність як саморегулююча організація на ринку цінних паперів.

   Біржові торги - сукупність дій учасників біржової торгівлі, спрямованих на здійснення біржових угод.

   Брокер – професійний учасник ринку, який займається брокерською діяльністю, - офіційний посередник між покупцем та продавцем при здійсненні операцій з фінансовими інструментами. Угоди здійснює від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта.

   Вартість чистих активів - це різниця між активами і поточними пасивами (зобов’язаннями) фонду. Активи ІСІ - це майно (цінні папери, депозити, грошові кошти, тощо), пасиви - кредиторська заборгованість та резерви майбутніх витрат і платежів.

   Викуп цінних паперів ІСІ - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, із забороною права власності інвестора на ці цінні папери.

   Випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку у відповідності з порядком, встановленим законодавством щодо цінних паперів та Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

   Вторинний ринок цінних паперів - ринок, на якому здійснюється обіг цінних паперів у формі перепродажу раніше випущених і в інших формах. Основними учасниками ринку є не емітенти й інвестори, а брокери, головною метою діяльності яких на даному ринку є  одержання прибутку у виді курсової різниці.

   Депозитарна діяльність - надання послуг зі збереження цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття і ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами стосовно цінних паперів) і обслуговування операцій емітента з випущеними ним цінними паперами.

   Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) - є державним органом, який здійснює комплекс заходів із систематизації, контролю та спостереження за ринком цінних паперів та їх похідних, а також попередження зловживань і порушень у цій сфері. ДКЦПФР підпорядковується Президенту України та звітує перед Верховною Радою України.

   Диверсифікація - формування інвестиційного портфеля із широкого кола цінних паперів з метою запобігання серйозних втрат, у випадку знецінення одного чи кількох цінних паперів.

   Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

   Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових угод стосовно цінних паперів від свого імені і за власний рахунок з метою продажу, крім випадків, передбачених законодавством.

   Дилер – професійний учасник, який здійснює дилерську діяльність. Дилером може бути тільки юридична особа, що є комерційною організацією.

   Емісія акцій або облігацій - встановлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів.

   Емітент цінних паперів - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа та у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери й зобов'язується виконувати зобов’язання, які передбачені умовами випуску.

   Зберігач - юридична особа, що має ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

   Інвестиційний сертифікат - цінний папір, що випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду і підтверджує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.

   Інституційні інвестори - організації, які вкладають у цінні папери власні активи, а також активи своїх клієнтів. У країнах з ринковою економікою це пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії, університети, банки.

   Компанія з управління активами - господарське товариство, що здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на основі ліцензії, виданої ДКЦПФР.

   Корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи чи його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частини доходу цієї юридичної особи, а також активів у випадку її ліквідації згідно з чинним законодавством, незалежно від того, чи створена така юридична особа як господарське товариство, підприємство, засноване на власності однієї юридичної чи фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

   Котирування - числове значення ціни, курсу, відсоткової ставки за відповідним фінансовим інструментом, що оголошується продавцем або покупцем.

   Ліквідність (біржова ліквідність) - показник, що визначає спроможність ринку швидко реалізувати цінні папери без істотної зміни цін.

   Лістинг - сукупність процедур по включенню цінних паперів до реєстру організатора торгівлі (біржі) та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів та емітента умовам і вимогам, встановленим за правилами організатора торгівлі.

   Маржа – сума грошей, що виплачується клієнтом за використання брокерського кредиту при купівлі цінних паперів.

   Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у визначений термін з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачене умовами випуску).

   Oпціон – право купити або продати певну кількість цінних паперів за визначеною ціною протягом обумовленого періоду. Опціонний сертифікат на право купівлі (або продажу) є самостійним видом цінних паперів.

   Портфельна інвестиція - операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку.

   Портфель цінних паперів – комплект цінних паперів різного виду, яким володіє фізична або юридична особа.

   Технічна теорія – інвестиційна теорія, яка заснована на уявленні, що ринкова вартість окремої акції визначається попитом і пропозицією на ринку цінних паперів у цілому.

   Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

   Фундаментальна теорія – інвестиційна теорія, яка заснована на припущенні, що дійсна ціна акцій визначається майбутніми прибутками корпорації.

   Цінні папери - грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових або інших прав, які випливають із цих документів, іншим особам.

   Цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного інвестиційного фонду або інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

Анонси
Новини